Entry WP_028840815.1

Phylum Thermodesulfobacteria
Order Thermodesulfobacteriales
Organism Thermodesulfobacterium hveragerdense
Hydrogenase [NiFe] Group 1c
Activity (Predicted) Anaerobic Uptake
Oxygen Tolerance (Predicted) Sensitive
Subunits (Predicted) 4
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster
Accessory Subunits (Predicted) [FeS] protein, TM subunit
MAKRITIDPITRIEGHLRIDVEVDGGKVVNAWSSGQMWRGIEIILKGRDPRDAWAFTQRFCGVCTTVHAMASVRSVENALGMEIPLNAQYVRNIILCAHALHDHMVHFYHLSALDWVDIVSALQADPKKTAELAQSLSHWEGNSVTYFKKVKETLQKFVEKGQIGPFTNGYWGHPQMKLPPEVNLLAVAHYLTALDYQFDANKVVAIFGAKTPHIQTLVVGGVALAINPDNLATLNAERLDYARELLMKVKHFIQEVYLNDVIAVGCLYKDWFKIGRGVTNYLAVPDLPLDTKGTVFDLPGGTIFNGDLSTYTPIKSFNDPYFRDNVTESVAHSWYKDTGPRHPWQGETVPNYTDFNPNGKYSWSKAPRFKGEPMQVGPLAQVLVGIATKHELTMKWVNYAIEKAKALGVNLTVDDLHSTMGRHLARAIRAAMLADLAFKHLNLLEKNIAKGDYAIWNKVEFPAKEIKGVGFHEAPRGTLSHWVVIEKGKIKNYQAVVPSTWNMSPRCEKGKRGPYEESLINNPVVDPEKPLEVLRTIHSFDPCIACAVHLLDAKGKEIKRVKVL