Entry WP_014249365.1

Phylum Alphaproteobacteria
Order Rhodospirillales
Organism Azospirillum lipoferum
Hydrogenase [NiFe] Group 1d
Activity (Predicted) Aerobic Uptake
Oxygen Tolerance (Predicted) Tolerant
Subunits (Predicted) 3
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 1 x [4Fe3S] cluster, 1 x [3Fe4S] cluster, 1 x [4Fe4S] cluster
Accessory Subunits (Predicted) Cytochrome b
MGIVQTPNGFSLDNGGKRIVVDPVTRIEGHMRCEVNVDSNNVIRNAVSTGTMWRGLEVILKGRDPRDAWAFVERICGVCTGCHALTSVRAVEDALQIRIPKNAHLIREIMAKTLQVHDHIVHFYHLHALDWVNPVNALKADPQATSALQQAVSPRHAKSSPGYFRDVQTRLKKFVESGQLGIFKNGYWDNPAYKLSPEADLMAVTHYLEALDLQKDIVKIHTILGGKNPHPNYMVGGVPCAINMDGNGSSGAPLNMERLNFIRARIQEATAFVENVYLPDVLAIASFYKDWLYGGGLAATNVMDYGDYEKVPYDHSTCQLPGGVILNGNWNEVHPIDPRDPAQVQEFVAHSWYHYEDESKGLHPWDGVTQAKFELGANTKGTRTDIKELDEAAKYSWIKAPRWRGHAVEVGPLPRYILAYAQGVGYVKDQITESLGAFNALAGTNFTPQQALPTTIGRTLARALECQYCCTMMMDDWNALIANIKAGDTATANVEKWDPKTWPKEAKGVGTVAAPRGGLGHWIKIKDGKIDNYQCVVPTTWNGSPRDPKGNIGAFEASLLNTPMARPDEPVEILRTLHSFDPCLACSTHVMAPDGAELARVTVR