Entry WP_013638341.1

Phylum Aquificae
Order Desulfurobacteriales
Organism Desulfurobacterium thermolithotrophum
Hydrogenase [NiFe] Group 4e
Activity (Predicted) Evolving
Oxygen Tolerance (Predicted) Sensitive
Subunits (Predicted) 6
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 1 x [4Fe4S] clusters
Accessory Subunits (Predicted) NuoL, NuoH, NuoC, [FeS] protein
MGNRITIPFGSQHVALPEPIRFVFQTENEKIVDVEVDVGYVHRGIEKACMTKFKYTQVGYVVARVCGLCAISHTLGYVTAVERLMEIEVPKKALYLRLLVSELDRVHSHLLAMGHLAEVAGYENLFMHTFRDRELVMELQELVTGNRIQFDYATVGGVNRDLSLEVERELREKLKDLQERCLWLKDVFENDYTIKLRWKGIGVITPEMARELNVVGPPARASGLATDARNEFNYLPFKEVGYKLITMKDGDIYARNMVRAEETLNSLEMIFNLLDGMPEGDIKVPVKGLPEGEAFVRIEAPRGELFYYLKGSKKLILDRLRIKVPTFSNIPVMKELFIGMDYADVPATVISFDPCLSCTAR