Entry WP_012599193.1

Phylum Cyanobacteria
Order Chroococcales
Organism Cyanothece sp. PCC 7424
Hydrogenase [NiFe] Group 2a
Activity (Predicted) Aerobic Uptake
Oxygen Tolerance (Predicted) Tolerant
Subunits (Predicted) 5
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster
Accessory Subunits (Predicted) [FeS] protein, hypothetical proteins
MTITTLDIAPIGRVEGDLDVRVDIEDGYVVNAWTHAELFRGFEVILRGKDSQAGLIVTPRVCGICGASHLTCASWALDTAWGTEVPRNAILARNLGQLVETIQSQPRYFYGLFAIDLTNKKYKDSPFYEEACRRFAPFTGKSYEVGVTVSAKPVEIYALFGGQWPHSSFMVPGGVMCAPTLTDVTRAWSILEYFRTNWLEPMWLGCSLERYEEIQTYDDFMAWLDENPAHANSDLGFYWRMGLDIGLDKYGIGCGRYTTWGYLPHEDRYQKPTIEGRNAAVIMKSGVYDSFTDTHTLMEHGFARENTTHSWYEEGTKDVHPFDRYTVPTQNNVKDFDNAYSWASAVSHKDLGRMEVGPLARQLVAGGNHGESWQHHDGFILDMFKKMGGASIHLRQIARMHEAVKLYREVERCLREFQLKDPWYIKPTEKNGRGWGATEASRGALCHWIEVESGKIKNYQIVAPTTWNVGPRDGEGIQGPIEQALIGTPVQDPSDPVEVGHVARSFDSCLVCTVHAHNAKTGEELARFRTN