Entry WP_012020882.1

Phylum Crenarchaeota
Order Sulfolobales
Organism Metallosphaera sedula
Hydrogenase [NiFe] Group 2e
Activity (Predicted) Anaerobic Uptake
Oxygen Tolerance (Predicted) Unknown
Subunits (Predicted) 2
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster
Accessory Subunits (Predicted) None
MNEKVISPLNRVEGDLDLKVVFEGKKVVKAFPMSRLFRGIEIILKGKFPMDSLVITPRICGICGGSHLLSAAKALEMAYGASVPPNAVRLRNVMTLAEMGQNDVRHTYLMFLIDTVNLKYEKMGFYRDIVLRWAPYLGQSYKQAVAWSKRYTEIYAIFGGQWPHGSAMVPGGVTTDPLSNDIIKAKSILASITAEFLEKVILGGPLDQFLQVKSKRDLDQWAKDYPNGDISKIWNYGLEMKWDKIGSGSQYLMSYGHVTLPEHYDPASHVEKKRFREGLLDLRTREIHQIKEENIVEFVSHSFYSYEQGDKVGLHPYNGETTPLPPESKGKYTFTKAFRYKLGGKYVAPEVGALAMMVVAGDPLMTDLVYRIGTSVLAREIARIVRLARIHEIMREELESYEYDEITYIKPEEKLSGRGYGLVEASRGSLGHWLVIEEGKIKNYQVVTPTQINMGPEDPFGNPSHLSIALQGTEVENPNNPIEVAHIVRSHDACMVCNVHVLDGGKEILSMRL