Entry WP_011822511.1

Phylum Crenarchaeota
Order Desulfurococcales
Organism Hyperthermus butylicus
Hydrogenase [NiFe] Group 1g
Activity (Predicted) Anaerobic Uptake
Oxygen Tolerance (Predicted) Unknown
Subunits (Predicted) 3
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster
Accessory Subunits (Predicted) Cytochrome b
MTRTSRTIRIHIDPITRIEGHLGLRLHVDAETRKPTGEAWTFVTMFRGFEIFSIGRPPEDLPHVTSRICGVCGASHANASVLAVDMAYGVSPKPMGVVLRNMAFAMTDHIYDHSIILGMLEGPDYSAAIVSKFTPSVYDHAKKVYAEHRDIHGFTTIADIMEALNPLTGKVWQYAVRFQRLAREAGVLIYGRHSHPSTLIPGGISTDISDAENLLLAYTTRLIKLTAWVKWFYALWEDLLSFFEKEVTLPGGLPYSCNGLSYAYTSEPSECPGMKTTVLAVTSSGIFDDPEAYGEDMPQYDPVEFYKAIDKAAIKRLLKPGIVIRGELVSTSLKEYQRSIMEHVERAFYEDWDKPRWYREQDPEGSPLLHGKYDAKYHPWNKVTIPKLEGKAINWSGKYTWATHVRLVWKDGSILPFEVGPYARLLITSMHNYSVNVDGADAWFKAGGREITVHLPRACTDELPGSVCEPMEFKWKVPPISTTIYRLWARAFNLLLDVVGAWKGVSQYRSLLDKRYTETSRPWKVPRTITFGFGFTEAPRGTVRHWVVQENGKVLNVQIHAPTTGNVSPHDRFGYSPFEQSALNSWVTEELPPEEWQGLDFVRSIRSFDPCLACAVHLAFRKDGKTVKTVEKMLTHAYYTF