Entry WP_011407013.1

Phylum Euryarchaeota
Order Methanobacteriales
Organism Methanosphaera stadtmanae
Hydrogenase [NiFe] Group 4i
Activity (Predicted) Evolving
Oxygen Tolerance (Predicted) Sensitive
Subunits (Predicted) 16
Metal Centres (Predicted) [NiFe]-centre, 1 x [4Fe4S] clusters
Accessory Subunits (Predicted) NuoH, NuoL, polyferredoxin, nine TM proteins, two hypotheticals
MVTKIDGATTCDKTERQVFETEINMGTVHPAALEPYRVRLFVEDEIVKDAEITVGLNHRGIERIMEGLPVEKANALTEKVCGICSNGHIYNSCRVGEGALGIEIPERAVYLRVLAEELERLHSHMLYLGHGSEVLCHETFAMRIFYIRESVMDLLYMMGGNRVQYGISVLGGVRPRADLNLKEQQRVLDTMDYIDEKVADFAERFIADPMVMHRITGTGELSQKQALDLHVTGPSLRATGYEYDFRTEMFEYEPFEFDIITQDGGDVRANILMRATEIFESTKIIRQVIKNLPKGPIVTRDWDLVDSPVYKSYIEVPRGVCYHSYGLEDGKVRHSIIRTPSMSNIGAMQESCIGHPIQDAQLAIVSCDPCFTCTDRAIQIIKL